วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายพีรภัทร จันทร์คง นางสาวณัฐกานต์ ลี นางสาววรางคณา ต่วนพิมาย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด นางสาวอธิชา หงษีทอง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี และนางสาวณัฐสิมา คุณารักษ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวบุษยา อาษาวิมลกิจ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา