ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่ลักษณะสิ่งก่อสร้าจำนวน
31
1อาคาร 1 (ตึกอำนวยการ)1
2อาคาร 2 (อาคารตึกเรียน 4 ชั้น)1
3อาคาร 3 (อาคารตึกเรียน 4 ชั้น)1
4อาคาร 4 (อาคารตึกเรียน 4 ชั้น)1
5โรงงาน 1 เทคนิคพื้นฐาน1
6โรงงาน 2 ช่างไฟฟ้า1
7โรงงาน 3 ช่างยนต์1
8โรงงาน 4 ช่างยนต์เล็กและมอเตอร์ไซต์1
9โรงงาน 5 ช่างเชื่อม1
10โรงงาน ๖ ช่างก่อสร้างและโยธา1
11พัสดุกลาง1
12พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย1
13เสาธง1
14ป้อมยาม1
15บ้านพักผู้อำนวยการ1
16อาคาร 6 (ร้านค้าสหการ แผนกโรงแรมและการท่องเที่ยว)1
17สนามกีฬา1
18ถังเก็บน้ำ1
19โรงจอดรถ1
20บ้านพักครู1
21แฟลตที่พักครู (14 ยูนิต)1
22บ้านพักนักการภารโรง1
23อาคาร 5 (อาคารศูนย์วิทยบริการ)1
24อาคาร 7 (อาคารระยะสั้น)1
25องค์พระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ1
26ศาลพระภูมิประจำวิทยาลัยฯ1
27รูปปั้นหลวงประธานฯ1
28ห้องน้ำนักเรียนส่วนกลาง1
29ประตู 1 (ประตู้ทางเข้า-ออก)1
30ประตู 2 (ประตู้ทางเข้า-ออก)1
31อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ1

ปีการศึกษา 2564