Breaking News |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน       ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวส.2       ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวส.1        ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวช.3        ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวช.2       ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวช.1       เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ        กำหนดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 78 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557       ขออนุญาตให้ครูส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2557-2556
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
ใบสมัครหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
โครงงานวิทยาศาสตร์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
งานทะเบียน
งานสารบรรณ
งานพัสดุ
งานการเงิน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนฯ
งานวิจัยฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานศูนย์ข้อมูลฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานทวิภาคี
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลฯ
งานสื่อฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
งานกิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนว
งานโครงการพิเศษฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาศิลปกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
Link Menu
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
วิทยาลัยการอาชีพสุไหโกลก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 539  
เข้าชมปีนี้ : 2,202  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 2,419  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [อ่าน : 58 ครั้ง] เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ [อ่าน : 18 ครั้ง]
กำหนดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 78 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน : 149 ครั้ง] โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ "เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา" [อ่าน : 26 ครั้ง]
แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมูลนิธิบิ๊กซี [อ่าน : 15 ครั้ง] เชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง [อ่าน : 15 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลากร
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวส.2 [อ่าน : 69 ครั้ง] ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวส.1 [อ่าน : 72 ครั้ง]
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวช.3 [อ่าน : 91 ครั้ง] ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวช.2 [อ่าน : 69 ครั้ง]
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับชั้น ปวช.1 [อ่าน : 105 ครั้ง] ขออนุญาตให้ครูส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 [อ่าน : 27 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา [อ่าน : 27 ครั้ง] ให้นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีตรวจสุขภาพประจำปี 2557 [อ่าน : 22 ครั้ง]
ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 45 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักเรียนให้พ้นสภาพนักเรียน ระดับ ปวช. [อ่าน : 50 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้พ้นสภาพศึกษา ระดับ ปวส. [อ่าน : 27 ครั้ง]

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 [อ่าน : 66 ครั้ง] คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 14 ครั้ง]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ [อ่าน : 34 ครั้ง] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด [อ่าน : 49 ครั้ง]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลศูนย์กำลังคน (v-cop) [อ่าน : 28 ครั้ง] คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม [อ่าน : 37 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน : 22 ครั้ง] ด้วยรักจากดวงใจ และสายใยรักที่ผูกพัน มุฑิตาจิต คุณคูสุนันทา ฟักทอง [อ่าน : 24 ครั้ง]
การศึกษาดูงาน โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ [อ่าน : 46 ครั้ง] บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี [อ่าน : 55 ครั้ง]
พิธีมอบทุนการศึกษา [อ่าน : 43 ครั้ง] บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี [อ่าน : 48 ครั้ง]
  NewsPhoto
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ดูรายการทั้งหมด  
 
รายงานวิจัยครู
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการนักเรียน นักศึกษา
  โครงการนักเรียนระดับ ปวช. 2554
  โครงการนักศึกษาระดับ ปวส. 2554
  โครงการนักเรียนระดับ ปวช. 2555
  โครงการนักศึกษาระดับ ปวส. 2555
  โครงการนักเรียนระดับ ปวช. 2556
  โครงการนักศึกษาระดับ ปวส. 2556
รายงานการประเมินตนเอง
  SAR ประจำปี 2556
  SAR ประจำปี 2555
แผนปฏิบัติการ
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556
  ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555
  ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2556
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2555
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2554
เพื่อน ๆ อาชีวะ
  วิทยาลัยเทคพัทลุง
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
   วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา