Breaking News |  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา       คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดดารแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา       คำสั่ง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ       นักศึกษารางวัลพระราช ประปีการศึกษา 2556       ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำห้องส้อมวิทยาลัยฯ       คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิชาการและมหกรรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557       ประกาศรายชื่อนักเรียนให้พ้นสภาพนักเรียน       ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษา       คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2558       คำสั่ง รายงานการประชุม     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2557-2556
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
ใบสมัครหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
โครงงานวิทยาศาสตร์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
งานทะเบียน
งานสารบรรณ
งานพัสดุ
งานการเงิน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนฯ
งานวิจัยฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานศูนย์ข้อมูลฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานทวิภาคี
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลฯ
งานสื่อฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
งานกิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนว
งานโครงการพิเศษฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาศิลปกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
Link Menu
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
วิทยาลัยการอาชีพสุไหโกลก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 605  
เข้าชมปีนี้ : 4,130  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,347  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำห้องส้อมวิทยาลัยฯ [อ่าน : 20 ครั้ง] เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ [อ่าน : 121 ครั้ง]
กำหนดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 78 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน : 1,421 ครั้ง] โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ [อ่าน : 119 ครั้ง]
แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมูลนิธิบิ๊กซี [อ่าน : 108 ครั้ง] เชิญร่วมโครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง [อ่าน : 62 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนให้พ้นสภาพนักเรียน [อ่าน : 34 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษา [อ่าน : 24 ครั้ง]
ทุนการศึกษาโตชิบา [อ่าน : 39 ครั้ง] ทุนส่งน้องเรียนจบ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ [อ่าน : 27 ครั้ง]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ [อ่าน : 16 ครั้ง] สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน [อ่าน : 18 ครั้ง]

   ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2557
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต [อ่าน : 21 ครั้ง] ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ [อ่าน : 17 ครั้ง]
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป [อ่าน : 14 ครั้ง] ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม [อ่าน : 18 ครั้ง]
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [อ่าน : 11 ครั้ง] ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย [อ่าน : 20 ครั้ง]

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา [อ่าน : 12 ครั้ง]    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดดารแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา [อ่าน : 7 ครั้ง]   
คำสั่ง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ [อ่าน : 17 ครั้ง] คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิชาการและมหกรรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน : 31 ครั้ง]
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 17 ครั้ง] คำสั่ง รายงานการประชุม [อ่าน : 34 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษารางวัลพระราช ประปีการศึกษา 2556 [อ่าน : 10 ครั้ง] มุฑิตาจิต อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา [อ่าน : 97 ครั้ง]
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 [อ่าน : 125 ครั้ง] ด้วยรักจากดวงใจ และสายใยรักที่ผูกพัน มุฑิตาจิต คุณคูสุนันทา ฟักทอง [อ่าน : 172 ครั้ง]
การศึกษาดูงาน โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ [อ่าน : 153 ครั้ง] บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี [อ่าน : 132 ครั้ง]
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
รายงานวิจัยครู
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โครงการนักเรียน นักศึกษา
  โครงการนักเรียนระดับ ปวช. 2554
  โครงการนักศึกษาระดับ ปวส. 2554
  โครงการนักเรียนระดับ ปวช. 2555
  โครงการนักศึกษาระดับ ปวส. 2555
  โครงการนักเรียนระดับ ปวช. 2556
  โครงการนักศึกษาระดับ ปวส. 2556
รายงานการประเมินตนเอง
  SAR ประจำปี 2556
  SAR ประจำปี 2555
แผนปฏิบัติการ
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556
  ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555
  ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2556
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2555
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2554
เพื่อน ๆ อาชีวะ
  วิทยาลัยเทคพัทลุง
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
   วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา