รูปภาพช่วงเวลาดำรงค์ตำแหน่งชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ธันวาคม 2523 – ตุลาคม 2526นายอัน ปางพุฒิพงศ์อาจาร์ใหญ่
พฤศจิกายน 2526 – ตุลาคม 2531นายสุเมธ อรุณกมลผู้อำนวยการ
พฤศจิกายน 2531 – ตุลาคม 2539นายมนตรี อุยยะพัฒน์ผู้อำนวยการ
พฤศจิกายน 2539 – พฤศจิกายน 2540นายบุญเรือง เมืองสงผู้อำนวยการ
พฤศจิกายน 2540 – ตุลาคม 2545นายบรรเลง คำพรรณ์ผู้อำนวยการ
มกราคม 2546 – มกราคม 2548นายมนตรี อุยยะพัฒน์ผู้อำนวยการ
เมษายน 2548 – เมษายน 2552นางวรรณา โกสิยาภรณ์ผู้อำนวยการ
พฤษภาคม 2552 – กันยายน 2555นายสุนันท์ เพชรมณีผู้อำนวยการ
มกราคม 2556 – มิถุนายน 2560นายสุรพล เอี่ยมสําอางผู้อำนวยการ
พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2563นายสุคนธ์ แก้วแท้ผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนาผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566ดร.ประจวบ จันทภาโสผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2566 – ปัจจุบันนายเจษฎา อนันทวรรณผู้อำนวยการ