“ผลิตและพัฒนากําลังคน สู่ความเป็นเลิศด้านสมรรถนะวิชาชีพอันพึงประสงค์ใน ศตวรรษที่ 21”