(Mission)
M1 จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
M2 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
M3 บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ
M4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับ
ภาคส่วนต่างๆ
M5 ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น