วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์บุญ , นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด , นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์บุญ , นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด , นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด วิชาชีพระยะสั้น ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงโดยมี คุณครูศรุดา เกื้อสุวรรณ เป็นครูผู้ควบคุม

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ , นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี , นางสาวนันทภา จันทรคง , นายทิตย์ตะวัน จันทร์คง

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ , นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี , นางสาวนันทภา จันทรคง , นายทิตย์ตะวัน จันทร์คง ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงโดยมี คุณครูกิตติศักดิ์ สุรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม

ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครูปรึกษา ที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ”ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC)”

นพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครูปรึกษา ที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ”ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R และ วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R” ระดับปวช./ปวส. ประเภททีม

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R และ วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R” ระดับปวช./ปวส. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แสดงความยินดีกับนางอัญชนา แก้วนพรัตน์ นักเรียนระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

วันพุธ ที่29 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางอัญชนา แก้วนพรัตน์ นักเรียนระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าในรายวิชา เสื้อสตรีสมัยนิยม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการธนาคารออมสิน ร่วมกับอาชีวศึกษา จัดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน โดยได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่นำความรู้จากการเรียนมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า โดยธนาคารออมสิน มอบป้ายสถานประกอบการ เสื้อช่าง และเงินทุนในการทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพและต่ยอดธุรกิจต่อไป

วก.หลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 #แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลวงประธานราษฎร์นิกร