ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรมีความยืดหยุ่นหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและ
แนวโน้มของสังคม รวมถึงการดาเนินการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนาผลมาพัฒนาและจัด
หลักสูตรรายวิชา รวมทั้งจัดแผนการเรียนรู้ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสถานศึกษาได้จัด หลักสูตร โดยคานึงถึงความยึดหยุ่น ทันสมัยและนักเรียน
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งจัดรายวิชาในหลักสูตร
ระยะสั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อจะได้นาความรู้ ความสามารถและ
ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

    จากการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทุกสาขาวิชา เพื่อเน้น

การเรียนการสอนให้เกิดการปฏิบัติจริง รวมถึงมีการปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน สถานประกอบการและนักเรียน นักศึกษามากขึ้น สถานศึกษามีการพัฒนา และขยายหลักสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่รองรับผู้จบการศึกษาในทุกปี การศึกษา หลักสูตรที่สถานศึกษา
เปิดสอน 3 หลักสูตร และเพิ่มเติมให้กับความต้องการของชุมชนในการศึกษาต่อยอดวิชาชีพด้วยหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีรายละเอียดของ 3 หลักสูตรหลัก ดังนี้

ปีการศึกษา 2564