ปีการศึกษา 2566

การสำรวจ“ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2566-2567”
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ซึ่งดำเนินการสำรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ปีการศึกษา 2563) และผู้กำลังศึกษาปี 2564 – 2565 2) จัดกลุ่มข้อมูลผู้สำเร็จ
การศึกษาปี 2564และผู้กำลังศึกษาปี 2564- 2565 ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3) เพื่อประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2566 และ 2567 ซึ่งสามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา
ที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สรุปผลการสำรวจ ดังนี้
ภาพรวมผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2564 มีจำนวน 2,205,143 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) มากที่สุด มีจำนวน 711,101 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 เมื่อพิจารณาผู้สำเร็จ
การศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชา เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้สำเร็จ
การศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีสำเร็จการศึกษามากที่สุดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจำนวน 167,396 คน และ 133,259 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 และร้อยละ 49.12 ตามลำดับ
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ปี 2564 – 2565 มีจำนวนรวม 2,295,685 คน เป็นผู้
กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 1,260,988 คน คิดเป็นร้อยละ 54.93 รองลงมาคือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 669,642 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 365,055 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 โดยทั้งระดับอาชีวศึกษา และปริญญาตรี
ส่วนใหญ่กำลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 672,715 คน และ 656,967 คน คิดเป็นร้อยละ
65.02และ ร้อยละ 52.10 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผู้กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พบว่าระดับอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีจำนวน 486,528 คน
คิดเป็น ร้อยละ 47.02 โดยอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve มีจำนวนมากถึง
284,670 คน ส่วนกำลังแรงงานระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 403,691 คน คิดเป็นร้อยละ 32.01 และอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve
จำนวน 291,384 คน
ทั้งนี้ในปี 2566 ประมาณการว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 373,488 คน โดยเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 147,857 คน และส่วนใหญ่เป็นระดับ
ปวส. จำนวน 87,176คน คิดเป็นร้อยละ 23.34 สำหรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีจำนวน 165,115 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.21 ส่วนในปี 2567 ประมาณการว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 412,466 คน
โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำนวน 160,828คน ส่วนใหญ่เป็นระดับ ปวส. จำนวน 93,296 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.62 สำหรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีจำนวน 189,934 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.05
ตามลำดับ

ปีการศึกษา 2564