ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นําวิชาการ บริการสังคม คือ ปรัชญาการทํางานของสถานศึกษาที่ใช้หลักในการดาเนินการบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล