เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายละเอียดกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกได้แนบมาพร้อมในเอกสารด้านล่างนี้