วก.หลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 #แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลวงประธานราษฎร์นิกร

วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี

กับ นายทรงพล เต๊ะเอียดย่อ นักเรียน ปวช.3 นายอัครสยาม นังคศิลา นักเรียน ปวช.3 นายศักดิ์ดา ฦาชาฤทธิ์ นักเรียน ปวช.2 ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2#การแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ เป็นครูผู้ควบคุม

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่น

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการ ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา) ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร

วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายสุรเชษฎ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดงานรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงผลกระทบ รับรู้ถึงความสูญเสีย และตระหนักถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

มอบหมายให้นายจเร สุทธิภักดี ครูปฎิบัติหน้ารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2566 ณ วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในวันที่ 7 มกราคม 2566 รับการตรวจเยี่ยม จากท่านผู้อำนวยการ ราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา