ดร.ประจวบ จันทภาโส

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

นายนิธิศ สมทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ /รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายจำนนท์ คงพรหม

อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธนพล ขุนเชื้อ

อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายทศวิน บุญเถื่อนทับ

อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ