เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายละเอียดกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมิน ได้แนบมาพร้อมในเอกสารด้านล่างนี้