แจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565

และเปิดทำการเรียนการสอนปกติ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง