ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายสันติ สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุกทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และธรณีภาค กิจกรรมให้บริการ Fix-it จิตอาสา ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา