ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร

เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2566