ประชาสัมพันธ์ จากชมรมวิชาชีพการบัญชี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11มกราคม 2567 จะมีการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม “แต่งไทยไปวัด” ในเวลา 08.30 – 12.30 น. ให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมปิ่นโต น้ำ ดอกไม้ ระดับชั้นปวช1 3 เถา

ปวช2,3และปวส1,2 5 เถาการแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาใส่ผ้าถุง รองเท้าใส่ตามปกติ นักเรียน นักศึกษาทุกศาสนาแต่งกายเหมือนกัน

*หมายเหตุ.ให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนผ้าถุงก่อนเข้าแถวจะไม่มีการเปลี่ยนหลังจากเข้าแถวแล้ว