วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์บุญ , นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด , นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด วิชาชีพระยะสั้น ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดยมี คุณครูศรุดา เกื้อสุวรรณ เป็นครูผู้ควบคุม