วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ , นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี , นางสาวนันทภา จันทรคง , นายทิตย์ตะวัน จันทร์คง ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดยมี คุณครูกิตติศักดิ์ สุรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม