นพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครูปรึกษา ที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ”ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง