กับ นายทรงพล เต๊ะเอียดย่อ นักเรียน ปวช.3

นายอัครสยาม นังคศิลา นักเรียน ปวช.3

นายศักดิ์ดา ฦาชาฤทธิ์ นักเรียน ปวช.2

ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2#การแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวสงขลา จังหวัดสงขลา

👨‍🏫 โดยมี นางสาวลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ เป็นครูผู้ควบคุม