เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📌 สมัครด้วยตนเองได้ที่ #งานทะเบียน

📌 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (หากครบตามจำนวน จะปิดรับสมัครทันที) ชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการ ATM หรือ Mobile Banking เท่านั้น❗

📌 หลักฐานการสมัคร (เอกสาร 1 ชุด/รายวิชา)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป