มอบหมายให้นายนฤพล หนูทอง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ดำเนิน “โครงการไอทีจิตอาสา พัฒนาชุมชน” ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บุคลากรและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาค มาซ่อมจนใช้งานได้ และนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านท่าข่อย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา