สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานพระราชวโรกาส ผู้เกษียณอายุราชการกราบบังคมลา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี โดยมี นายศุภกร ปานแจ่ม ผู้ประสานงานและคลังสมองโครงการพระราชดำริ ฯ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ เข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ (จำนวน ๑๕ ราย) โดยนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ร่วมเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในการนี้ด้วย