นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายทศวิน บุญเถื่อนทับ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และอบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก” โดยมี ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และ นางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร