นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายปริญญา อินทศร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานอาชีวศึกษาที่เป็นคู่พัฒนาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย