นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดป้าย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” บริเวณลานหน้าพระวิษณุ และ “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” บริเวณสวนชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน