ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราชถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา