วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรัญญา สมพงษ์ นางสาววิลาวัณย์ ลิมปิวิลาศ นางสาวสีตีสอลีฮ๊ะ โกบปุเลา และนางสาวณิชาภัทร แป้นเหลือ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box Set) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในงานการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวพันธ์ทิพย์ ช่วยประสม และคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จ.สงขลา