วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอนิตยา สุรินทร์ นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี นางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ นายธีรภัทร ศรีวัง และนางสาวศิริรัตน์ ศิริสมบัติ นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองและแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวสุนิษา แพรกเมือง และคณะครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จ.สงขลา