วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพฤตินันท์ จักรทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางเฉลิมพร ชูศรี เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา