วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายภูรินทร์ บางกลม และนายคมสัน อักษรคง นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล (PLC) ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจีระยุทธ์ สุวรรณชาตรี และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา