วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกนกนาถ กิติโรจน์สุวรรณ นางสาวกชวรรณ แก้วสีดำ และนางสาวรัตนาวดี รักษ์วงศ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ นางสาวจันทภร กลิ่นหอม และคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา