วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพุทธิดา มากแสง และนางสาวฟารีดา โต๊ะบากา นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายประภาส ทองนิล และนางสาวขนิษฐา ชูเชิด เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา