วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกฤติยา สุวรรณชนะ และนางสาวภาวิดา ไชยแก้ว นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางจุไรรัตน์ ทองบัว และคณะครูแผนกวิชาการบัญชี เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา