วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐกิตติ์ หัสนันท์ นางสาวพรกรัณย์ ซุ้มซ้อน และนายผจงพร ศุภจำรูญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์ และคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา