วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐพงศ์ พูนจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุรเดช แสงสูง และคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา