วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษกร วิจิตรโสภา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณัฐพล สินธโร และคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา