วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายทศพล จันสุด นายกิติภูมิ จันทร์คง และนายนัชทวัฒน์ อัมภา นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางจารุวรรณ มากชิต และคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา