วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายพลวัต ไทยแท้ นายธนากร ชาครหิรัณย์ และนายกิติภูมิ จันทร์คง นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ loT ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายปณิธาน ธัมมิกะกุล และคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา