วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายพีรเดช เพ็ชร์พรรณ นายคงกฤษ ว่องคุณากร และนายอนุชา ขวัญสุด นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์ และคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา