วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายตรีวิทย์ บุญหลง นายโกสินทร์ บรรโสภา และนายวายุพงศ์ เกตุแก้ว นักเรียนระดับชั้นปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้างและช่างโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานปูน ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจเร สุทธิภักดี เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา