องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด สตูล พัทลุง สงขลา ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ซึ่งผลการเข้ารับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ขนาดกลาง ระดับเหรียญทอง