ข้อมูลงบประมาณและการเงินปีการศึกษา 2566

ที่หมวด/รายการงบประมาณ(บาท) พ.ศ.2564 งบประมาณ(บาท) พ.ศ.2564 งบประมาณ(บาท) พ.ศ.25666
1งบบุคลากร   
 -ข้าราชการ (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าวิทยฐานะ)27,718,760.0025,639,290.6525,638,690.25
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ1,210,600.00756,000.001,449,800.00
 -ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ41,600.0029,060.0042,810.00
2งบดำเนินงาน   
 .๑ งบประมาณ ปวช.   
           -งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)833,130.00487,630.001,367,000.00
           -ค่าสาธารณูปโภค600,000.00600,000.00596,400.00
           -ค่าสาธารณูปโภค(ของบเหลือจ่ายจากงบลงทุน)200,000.00226,000.00345,300.00
           -เงินเหลือจ่ายจาก สอศ. เป็นค่าสาธารณูปโภค
           -ค่าเช่าทรัพย์สิน
     
     
     
 2.2 งบประมาณ ปวส.   
           -งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)1,553,700.001,282,400.001,298,400.00
 2.3 งบประมาณระยะสั้น   
           -งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ)624,000.00398,800.00490,100.00
3งบลงทุน   
 ครุภัณฑ์   
           -เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ อินเวอร์เตอร์ขนาด 200 แอมป์366,282.00
           -ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม
           -ชุดปฏิบัติการทดสอบงานดิน
           -ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศ313,000.00
           -ชุดครุภัณฑ์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ126,800.00
           -ชุดปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและเรียนรู้ระบบการจัดการแบตเตอร์รี่3,485,000.00
 สิ่งก่อสร้าง   
           -ปรับปรุงหลังคาอาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน432,000.00
           -อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร2,428,700.00  
4งบอุดหนุน   
 4.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 ปี
 -ค่าจัดการเรียนการสอน6,887,250.007,399,600.007,555,344.00
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน558,900.00558,900.00639,600.00
 -ค่าหนังสือเรียน2,430,000.002,430,000.002,459,941.15
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา1,104,300.001,094,400.001,005,100.00
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1,154,250.001,154,250.001,192,484.70
     
 4.2 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี112,500.00112,500.00197,500.00
 4.3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวะ116,000.0013,000.00
 4.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา155,390.00895,400.00
 4.5  โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  30,000.00
5งบรายจ่ายอื่น   
 5.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา15,000.00
 5.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
 5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ90,000.0040,000.0030,000.00
 5.4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it – จิตอาสา)
 5.5 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
 5.6 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it – จิตอาสา)312,000.0091,000.0075,000.00
 5.7 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ160,000.00
 5.8 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา186,600.00189,600.00189,600.00
 5.9 โครงการจัดหาบุคลกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน117,600.00117,600.00117,600.00
 5.10 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า    170,000.00
 5.11 โครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ    
 5.12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี10,000.0018,000.00
 5.13 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา16,000.00
 5.13 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 5.14 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด20,000.0010,000.00
เงินรายได้สถานศึกษา15,556,083.3611,717,858.679,731,482.14
 รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น62,657,073.3657,288,261.3259,040,162.89

ปีการศึกษา 2564