ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางจำนวนนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 1/2566

ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานปวช.๑ปวช.๒ปวช.๓ตกค้างรวม
อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์8553431182
  ยานยนต์ ทวิภาคี282223477
  จักรยานยนตร์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ทวิภาคี372119784
 ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล4231249106
 ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง1415837
 ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง4543355128
 ไฟฟ้า            ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี2121
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10158336
 ช่างก่อสร้างก่อสร้าง9312
 โยธาโยธา342256
 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์172323366
พณิชยกรรมการบัญชีการบัญชี142328166
 การตลาดการตลาด223222480
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ42343310119
คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ342525589
 คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์55111
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรมการโรงแรม2569141

ตารางจำนวนนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 1/2566

ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานปวส.๑ปวส.๒ตกค้างรวม
อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2939573
  เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี1111224
 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคยายนต์ไฟฟ้า ปวช. ทวิภาคี2222
  เทคนิคยายนต์ไฟฟ้า ม.6 ทวิภาคี1414
 เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล (ม.6)1111224
  เครื่องมือกล ทวิภาคี181129
 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง (ปวช.)ทวิภาคี279
  เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง (ม.6)ทวิภาคี7613
 ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม516
  ไฟฟ้ากำลัง (ม.6)1610228
  ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี241741
 ก่อสร้างก่อสร้าง527
 โยธาโยธา (ปวช.)1111
  โยธา (ม.6)66
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปวช.) ทวิภาคี121022
  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) ทวิภาคี1111
บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี2214137
 การตลาดการตลาด121325
  การตลาด (ม.6)171128
 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล201535
  ธุรกิจดิจิทัล (ม.6)71522
คหกรรม การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวช.) ทวิภาคี66
  การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) ทวิภาคี11
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.) ทวิภาคี11516
  บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) ทวิภาคี9514

ปีการศึกษา 2564