วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

อัตลักษณ์

“จิตบริการ ชํานาญวิชาชีพ”

 

เอกลักษณ์

“บริการวิชาชีพ บริการสังคม”