วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

 

“ผลิตและพัฒนากําลังคน สู่ความเป็นเลิศด้านสมรรถนะวิชาชีพอันพึงประสงค์ใน ศตวรรษที่ 21”