วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

Mission

M1 จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
M2 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
M3 บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ
M4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ
M5 ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น