วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

รูปภาพ ช่วงเวลาดำรงค์ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
O01 ธันวาคม 2523 – ตุลาคม 2526 นายอัน ปางพุฒิพงศ์ อาจาร์ใหญ่
O02 พฤศจิกายน 2526 – ตุลาคม 2531 นายสุเมธ อรุณกมล ผู้อำนวยการ
O03 พฤศจิกายน 2531 – ตุลาคม 2539 นายมนตรี อุยยะพัฒน์ ผู้อำนวยการ
O04 พฤศจิกายน 2539 – พฤศจิกายน 2540 นายบุญเรือง เมืองสง ผู้อำนวยการ
O05 พฤศจิกายน 2540 – ตุลาคม 2545 นายบรรเลง คำพรรณ์ ผู้อำนวยการ
O06 มกราคม 2546 – มกราคม 2548 นายมนตรี อุยยะพัฒน์ ผู้อำนวยการ
O07 เมษายน 2548 – เมษายน 2552 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ
O08 พฤษภาคม 2552 – กันยายน 2555 นายสุนันท์ เพชรมณี ผู้อำนวยการ
O09 มกราคม 2556 – มิถุนายน 2560 นายสุรพล เอี่ยมสําอาง ผู้อำนวยการ
O10 พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2563 นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการ
O11 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการ
O12 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการ
O13 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการ